Integracje kas fiskalnych online z terminalami płatniczymi. Podsumowanie prac nad aneksem do Porozumienia ECR EFT

Obowiązek integracji kas fiskalnych online z terminalami płatniczymi.

Na podstawie regulacji prawnych związanych z wejściem w życie „Polskiego Ładu” wszyscy użytkownicy kas rejestrujących online są zobowiązani do ich integracji z terminalem płatniczym. Mówi konkretnie o tym zapis Ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw:

“3. Przedsiębiorca, który zapewnia możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zapewnia współpracę kasy rejestrującej z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.”

10 czerwca 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę, w której jest zawarte przesunięcie terminu wprowadzenia wspomnianych integracji przez użytkowników kas fiskalnych. Na podstawie tego obowiązek ten został przesunięty z 1 lipca 2022 r. na 1 stycznia 2025 r. Rynek zyskał dodatkowe dwa i pół roku na dostosowanie się do wymogów prawnych. Wszystkim na rynku płatniczym powinno zależeć, żeby agenci zdążyli do tego czasu wdrożyć zintegrowane rozwiązania dla wszystkich swoich typów terminali i zainstalować je u merchantów – FROB deklaruje daleko idącą pomoc w tym zakresie. Zarówno w obszarze doskonalenia uniwersalnego protokołu komunikacyjnego, jak i pośredniczenia w uzgodnieniach między agentami rozliczeniowymi i producentami rozwiązań kasowych.

 

Kluczowa rola agentów rozliczeniowych w procesie integracji kas fiskalnych z terminalami

Płatności kartowe są od lat powszechnym sposobem dokonywania transakcji przez konsumentów detalicznych. Za sprawą usprawniania tego procesu stoją agenci rozliczeniowi, którzy na polskim rynku wykonują ogromną pracę, oferując m.in. swoim klientom możliwość integracji kas rejestrujących z terminalami płatniczymi. Szczególny wkład w rozwój tego sektora mają najwięksi gracze na rynku, jak eService, Fiserv, czy Elavon ze względu na wielkość bazy urządzeń, które wymagały wspominanych integracji. Te firmy potrafiły w krótkim czasie wykorzystać swój know-how i zaproponować rynkowi nowoczesne rozwiązania. Cieszy szczególnie to, że pomimo niespełna dwóch lat na zintegrowanie terminali z kasami rejestrującymi on-line, agenci rozliczeniowi już dziś bardzo aktywnie i bardzo intensywnie zwiększają nasycenie rynku rozwiązaniami zintegrowanymi. Należy jednak docenić pracę realizowaną przez wszystkich agentów rozliczeniowych – bez ich technologii i zaangażowania niemożliwe byłoby tak szybkie dostosowywanie rynku do wymagań przepisów w zakresie integracji kas fiskalnych z terminalami.

 

Prace FROB związane z usprawnieniem procesu integracji kas fiskalnych z terminalami za pomocą protokołu komunikacyjnego ECR-EFT

Protokół Komunikacyjny jest to narzędzie łączące kasy rejestrujące z urządzeniami do obsługi płatności. Narzędzie umożliwia wymianę informacji, w szczególności tych aktywujących urządzenia płatnicze i dotyczących transakcji dokonywanych w kasie rejestrującej – m.in. kwoty transakcji.

Fundacja zobowiązała się prowadzić Porozumienie w zakresie zarządzania wspomnianym protokołem wraz ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami, które podpisały ww. porozumienie. Więcej o Protokole ECR-EFT oraz Porozumieniu przeczytacie Państwo TUTAJ.

Protokół ECR-EFT daje możliwość zintegrowania urządzeń, o których pisaliśmy wyżej. Korzystają z niego wszyscy agenci rozliczeniowi operujący na polskim rynku. O pracach przy Porozumieniu prezes Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, Robert Łaniewski mówi w następujący sposób:

Cieszę się, że dla agentów rozliczeniowych uniwersalny protokół zbudowany na bazie porozumienia wszystkich interesariuszy rynku, stał się podstawowym narzędziem integracji kas rejestrujących z ich terminalami płatniczymi. Widzę dużą gotowość sygnatariuszy Porozumienia do unowocześniania i rozbudowywania uniwersalnego protokołu. Agenci rozliczeniowi widzą swój wpływ na kształt protokołu”

Wyjaśnia także, że celem Fundacji od początku było stworzenie uniwersalnego rozwiązania dostępnego dla całego rynku:

„Taki od początku był cel, jaki przyświecał FROB przy koordynowaniu Porozumienia. Nie chcieliśmy zdominować rynku, tylko pomóc agentom rozliczeniowym i producentom kas rejestrujących stworzyć uniwersalne rozwiązanie, którego kształt będzie zależał wyłącznie od nich. I to się udało. Dziękuję raz jeszcze agentom rozliczeniowym, że po pierwszych nieporozumieniach uwierzyli, że intencją FROB nie jest zawłaszczanie jakiejkolwiek technologii – tylko wyłącznie wspieranie ogólnodostępnych rozwiązań dla całego rynku.”

 

Status aneksu do porozumienia w sprawie zarządzania protokołem komunikacyjnym ECR-EFT

Prace nad aneksem rozpoczęły się jeszcze w kwietniu ubiegłego roku. Wtedy FROB w uzgodnieniu z Sygnatariuszami zlecił wykonanie opinii prawniczej Kancelarii Traple Konarski Podrecki. Po jej przekazaniu KAR zlecił przygotowanie dodatkowej opinii przez kancelarię Wardyński, które względem siebie w wielu poszczególnych wątkach były sprzeczne. Sygnatariusze Porozumienia ECR EFT w celu przygotowania jednolitego projektu aneksu powołali zespół roboczy, w skład którego weszli przedstawiciele firm: eService, Elavon, Fiserv, Paytel, PeP, Pekao, COMP, Posnet, EDATA.

Jak widać powyższy skład to 90% rynku acquiringowego, który chętnie wziął udział w pracach. Wsparciem dla procesu przygotowań aneksów była Pani Mecenas Anna Szymańska z kancelarii MediaLaw. Prace nad projektem zmian w Porozumieniu trwały od kwietnia do października, w tym czasie odbyło się kilkanaście spotkań, podczas których zgłaszane wszelkie wątpliwości były dyskutowane i wspólnie uzgadniane oraz finalnie zapisywane w projekcie aneksu. Na koniec prac roboczych nie było już żadnych niewyjaśnionych kwestii. Efektem współpracy było przygotowanie aneksu, który obecnie jest podpisywany z każdym Sygnatariuszem oddzielnie, w formule one-to-one. Aktualnie podpisanych zostało około połowy ze wszystkich aneksów. Z formalnego punktu widzenia każdy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony. Natomiast dla zachowania jednolitości wskazane jest podpisanie z każdym obecnym Sygnatariuszem przedmiotowego aneksu.

W ocenie Fundacji proces podpisywania aneksów powinien zostać zakończony w rozsądnym czasie tj. do końca lutego. Ten okres to również czas na podjęcie decyzji przez tych, którzy nie chcą z jakiś powodów podpisać aneksu. Wówczas powinno nastąpić wypowiedzenie wystosowane przez Sygnatariusza Porozumienia, aby uniknąć dualizmu, gdzie znakomita większość współpracowałaby na zaneksowanych zasadach, a część pojedynczych podmiotów na dotychczasowym porozumieniu. Jednak nie można wykluczyć scenariusza dualizmu – FROB „na siłę” nie będzie podejmował działań w celu usunięcia danego podmiotu z grona Sygnatariuszy Porozumienia ECR EFT – byłoby to sprzeczne z początkową i obecną ideą projektu. Podmioty, które nie podpiszą aneksu i nie będą chciały wyjść z Porozumienia nadal będą korzystać z praw przysługujących odnośnie licencji, jednakże na słabszych warunkach w zakresie tematów podnoszonych i uzgadnianych w ramach pracy grupy roboczej.

 

Konkluzja

Pozostało dwa lata na zintegrowanie urządzeń – każda opinia twierdząca, że problem leży w treści Porozumienia ECR-EFT jest opinią nieprawdziwą. Dowodem na to jest chęć podpisania się pod nim prawie wszystkich obecnych Sygnatariuszy oraz stanowisko obu ministerstw (MF i MRiT), że przyjęte rozwiązanie (Porozumienie ECR-EFT) pod względem technicznym i współpracy wszystkich zaangażowanych podmiotów powinno pozostać standardem dla całego rynku.