eParagon

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego od wielu lat aktywnie pracuje nad unowocześnieniem i digitalizacją polskiej gospodarki. Elektroniczny paragon był przedmiotem tych prac już w 2016 roku – powstały wówczas modele obsługi rynku, spełniające oczekiwania większości interesariuszy. Dziś jest bardzo dobry moment, aby wrócić do ścisłej współpracy, wszystkich interesariuszy tego tematu i wypracowania modelu, który pozwoli eParagonowi przejąć rolę, jaką dotychczas pełnił paragon papierowy.

eParagon został od 1 kwietnia 2020 r. ustawowo zrównany w Polsce z paragonem papierowym, czyli istnieje możliwość przekazania klientowi, za jego zgodą i w sposób z nim uzgodniony, paragonu fiskalnego w postaci elektronicznej. Obecnie należy oczekiwać prac nad zmianami przepisów rozporządzenia w zakresie technicznego funkcjonowania sprzętowych kas rejestrujących – w zakresie eParagonu, trwają zmiany przepisów rozporządzenia o stosowaniu kas oraz trwa unijna notyfikacja przepisów w zakresie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Przedmiotowe przepisy usprawniające funkcjonowanie eParagonu i zwiększające korzyści poszczególnych interesariuszy rynku nie wystarczą, aby upowszechnić eParagony na rynku i zapewnić standardy rynkowe funkcjonowania eP. Na bazie wspólnych ustaleń głównych grup interesariuszy dodatkowo powinny powstać stosowne samoregulacyjne zasady obiegu i funkcjonowania eParagonu.

W Polsce dynamicznie rośnie rola płatności bezgotówkowych. Dynamika zmian przyspieszyła w ostatnich tygodniach za sprawą epidemii koronawirusa – wiele punktów handlowych wywiesiło informacje zachęcające do płatności bezgotówkowych, jako bardziej higienicznych. FROB jest promotorem płatności bezgotówkowych, uczestniczył w wielu projektach propagujących nowoczesne płatności. Jednak projekt umasowienia elektronicznych paragonów wymaga także zaproponowania rozwiązań, które pozwolą skorzystać z nich nie tylko osobom płacącym bezgotówkowo.

Upowszechnienie eParagonu wymaga jak najszybszego stworzenia ram operacyjnych i standardów, które zachęcą konsumentów i sprzedawców do masowego korzystania z tej formy przechowywania danych o transakcjach sprzedaży. Im więcej grup interesariuszy włączy się do prac nad uzgodnieniem modelu wdrażania eParagonów, tym większa szansa, że powstanie rozwiązanie korzystne dla całego rynku i pozwalające w sposób łatwy pozyskać i przechowywać rachunki elektroniczne od różnych wystawców, a także w każdej chwili zapewni konsumentom dostęp do zgromadzonych informacji.

Mając na uwadze powyższe Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego niniejszym podejmuje inicjatywę wspólnej pracy wszystkich podmiotów zainteresowanych szybkim i sprawnym wdrożeniem eParagonu do masowego obrotu. Uważamy, że ze względu na naszą długoletnią pracę nad nowoczesnymi rozwiązaniami elektronicznymi, w tym nad elektronicznym paragonem, przy jednoczesnym braku zaangażowania w komercyjną obsługę rynku, jesteśmy optymalnym kandydatem na podmiot koordynujący pracę wszystkich zainteresowanych. Im szybciej uda się tę pracę rozpocząć, tym szybciej konsumenci będą mogli w pełni skorzystać z korzyści wynikających z elektronicznego przechowywania danych o transakcjach.

e-paragon-korzysci-1024x706
Harmonogram działań
6 – 10 kwietnia 2020

Zaproszenie do udziału w pracach przygotowawczych modelu funkcjonowania eParagonu przedstawicieli wszystkich grup interesariuszy

11 – 15 maja 2020

Spotkanie inaugurujące prace zespołu koordynowanego przez FROB, przedstawicieli podmiotów, które przyjęły zaproszenie do współpracy (videokonferencja)

maj – czerwiec 2020
     do 31 maja 2020
czerwiec – wrzesień 2020

Podział zadań i wypracowanie wspólnego stanowiska

Etap I - zakończony

Każdy z podmiotów zainteresowanych inicjatywą przesyła swoją opinię w 10 zaproponowanych wcześniej obszarach.

Etap II

Powołanie grup roboczych, które na bazie zebranych opinii opracują dokumenty dla czterech podstawowych obszarów: KLIENT, TECHNOLOGIA, RYNEK, LEGISLACJA

 

Obszar 1 – Klient | zakończony

 

Obszar 2 – Technologia | zakończony

 

Obszar 3 – Rynek | zakończony


Obszar 4 – LEGISLACJA – Harmonogram

Spotkanie inaugurujące prace w obszarze 

7.09.2020

Przygotowanie propozycji dla obszaru LEGISLACJA przez uczestników projektu

11.09.2020

Przygotowanie zbiorczej propozycji przez ekspertów FROB

18.09.2020

Poprawki uczestników projektu

22.09.2020

Przygotowanie drugiej wersji zbiorczej propozycji przez ekspertów FROB

25.09.2020

Spotkanie online uczestników projektu – uzgodnienie wersji finalnej

30.09.2020

Etap III

Przeprowadzenie badań rynkowych w celu doszczegółowienia poszczególnych obszarów i potrzeb konsumentów

Etap IV

Opracowanie finalnego raportu pod roboczą nazwą: „Ramy operacyjne i standardy dla upowszechnienia eParagonu – opracowanie samoregulacyjne szerokiego rynku”

Zakończenie prac zespołu

Akces do wspólnej pracy zgłosiło 47 podmiotów i instytucji zainteresowane rozwojem eParagonu w Polsce:
Wstępnie zdefiniowane obszary do uzgodnienia:
 1. Wymagania formalne do wprowadzenia w drugim etapie legislacji eParagonu, w tym:
  • możliwość zamiennej emisji paragonu papierowego i elektronicznego,
  • potwierdzenie możliwości prowadzenia ewidencji zwrotów, w której treść eParagonu stanowi dowód zakupu
  • doprecyzowanie wymagań wobec podmiotów prowadzących repozytoria).
 2. Wypracowanie standardów dla sposobu pozyskiwania zgody na przekazanie paragonu w postaci elektronicznej, dla treści tej zgody oraz dla sposobu przekazania eParagonu (standard jednoznacznej identyfikacji konsumentów w czasie transakcji (gotówkowych, bezgotówkowych, mieszanych) na cele emisji eParagonu). Analiza możliwości wdrożenia w ten standard usług dodatkowych, w tym poznania, w zgodzie z RODO, danych identyfikujących klienta pomiędzy kolejnymi transakcjami.
 3. Wypracowanie standardów dla skutecznych metod mitygacji ryzyk, jakie mogą się pojawić w różnych implementacjach eParagonu, w tym:
  • ryzyko fraudów przy swobodnej możliwości nabywcy do manipulacji treścią eParagonu,
  • ryzyko sankcji karno-skarbowych za nieskuteczne lub niezgodne z ustawą/rozporządzeniem wydanie eParagonu nabywcy,
  • ryzyko interwencji UOKiK przy niedochowaniu praw nabywcy wynikających z posiadania ważnego dowodu zakupu.
 4. Określenie cyklu życia eParagonu, od jego powstania, przez wydanie, odbiór, przechowywanie i (wielokrotne) wykorzystanie w procesach reklamacyjnych, a w efekcie określenie standardów przyjmowania eParagonów w zwrotach / reklamacjach (w celu zapewnienia spójnych implementacji w systemach informatycznych oraz zagwarantowanie klientom spójnych doświadczeń podczas obsługi).
 5. Zakres danych, o jaki należy rozbudować strukturę eParagonu, jaka wynika z obowiązujących i planowanych przepisów, aby zmaksymalizować pozytywne doświadczenia nabywców z cyfrowej wersji paragonu (np. informacja o czasie obowiązywania gwarancji), a także powiązanie eParagonu z fakturami elektronicznymi (zwłaszcza jeśli są wystawiane z użyciem kasy/drukarki fiskalnej online).
 6. Analiza korzyści i zagrożeń płynących z centralizowanej (eParagon odbiera, trzyma i udostępnia jedno repozytorium), zdecentralizowanej (eParagon trzyma odbiorca) lub mieszanej infrastruktury przechowującej eParagony.
 7. Rola administracji publicznej – gwaranta integralności danych, audytora, instytucji certyfikującej eParagony i ich repozytoria.
 8. Zasadność istnienia repozytorium/repozytoriów eParagonów i określenie ewentualnych wymagań, jakie powinny spełniać wraz z możliwością poddania się dobrowolnej certyfikacji dla zwiększenia zaufania ze strony konsumentów, administracji publicznej i detalistów.
 9. Standard emisji i przechowywania danych w repozytoriach eParagonów (integralność, brak możliwości ingerencji w eParagon i modyfikowania jego zawartości).
 10.  Standard mechanizmów i bezpiecznego zakresu dostępu do danych gromadzonych w repozytoriach dla poszczególnych grup interesariuszy (bezpieczeństwo danych).