SZKOLENIA I KONSULTACJE

Celem szkoleń organizowanych przez FROB we współpracy z ekspertami jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi najnowszych zmian prawnych na rynku usług płatniczych oraz umożliwienie nabycia wiedzy i umiejętności pozwalających na swobodne stosowanie aktualnych rozwiązań prawnych w codziennej praktyce. Szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.

 

W drugiej połowie czerwca 2018 roku weszła w życie Ustawa implementująca Dyrektywę PSD 2 (Payments Services Directive 2) stanowiącą podstawę prawną dla:

 • stworzenia jednolitego rynku płatności w UE opartego o bezpieczne i bardziej innowacyjne usługi płatnicze na obszarze całej UE
 • wprowadzenia nowej kategorii dostawców – poszerzenia katalogu usług płatniczych o dwa nowe typy usług: usługę inicjowania transakcji płatniczej (payment initiation service – PIS) oraz usługę dostępu do informacji o rachunku (acconunt information service – AIS)
 • modyfikacji zakresu wyłączeń
 • modyfikacji zasad odpowiedzialności za nieautoryzowaną transakcję
 • wprowadzenia małej instytucji płatniczej

Ponadto, w lipcu weszła w życie Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przygotowana w ramach wdrożenia dyrektywy AML IV.  Najistotniejsze zmiany wynikające z tej Ustawy to przede wszystkim:

 • podwyższenie kar za naruszenie obowiązków
 • objęcie obowiązkami z zakresu AML nowych podmiotów – przedsiębiorców działających w sektorze kryptowalut i trustów
 • wyłączenie niektórych podmiotów z obowiązków dotyczących AML (domy aukcyjne, antykwariaty, komisy, handlujący metalami i kamieniami)
 • obniżenie progu raportowania transakcji gotówkowych do 10 tys. EUR
 • jawny i dostępny publicznie Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – obowiązujący od 13 października 2019 r.
 • obowiązek przygotowania wewnętrznych procedur AML przez grupy kapitałowe
 • wprowadzenie zasady risk-based approach jako podstawy KYC (nowe podejście do procesu identyfikacji i analizy ryzyka związanego z AML)
 • stworzenie procedury anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu AML (whistleblowing)
 • nowe definicje waluty wirtualnej i trustu
 •  

Dlatego też tematyką najbliższych szkoleń będą kluczowe zagadnienia dotyczące Ustaw implementujących Dyrektywę PSD 2 oraz AML 4.

 

W przeszłości zorganizowaliśmy szkolenia dotyczące :

1. IFReg (27 października 2015 r.) – szczegóły tutaj.

2. Dyrektywy PSDII (21 stycznia 2016 r.) – szczegóły tutaj.

3.  Rozporządzenia IF Reg i Dyrektywy PAD (29 czerwca 2016 r.) – szczegóły tutaj.

4. Nowelizacji ustawy o usługach płatniczych (26 stycznia 2017 r.) – szczegóły tutaj.

5. Projektu implementacji PSD 2 (22 czerwca 2017 r.) – szczegóły tutaj

6. Ustawy o usługach płatniczych zmienionej ze względu na implementację Dyrektywy PSD 2 (28 czerwca 2018 r.) – szczegóły tutaj