slider3

slider2

slider1

Stanowisko FROB w sprawie nowelizacji Ordynacji Podatkowej

13 stycznia, 2016

Wprowadzone zmiany do Ordynacji Podatkowej i Prawa Celnego miały w swojej intencji umożliwić dokonywanie płatności kartami za zobowiązania podatkowe podatników wobec urzędów skarbowych i celnych. Wcześniej obowiązujące przepisy umożliwiały pobieranie należności obywateli wobec samorządów lokalnych kartami, pod warunkiem odpowiedniej uchwały podjętej przez właściwy samorząd, natomiast nie dawały takiej możliwości urzędom administracji publicznej. Nowelizacja Ordynacji Podatkowej miała ten stan zmienić.

 

 

Informacje docierające z różnych stron Polski wskazują, że zmiany w sposób nieplanowany uniemożliwiły wielu samorządom utrzymanie dotychczasowego modelu płatności kartowych, w których podatnik uiszcza tylko kwotę należności, nie ponosząc dodatkowo kosztu transakcji. Zmiany przepisów wymusiły dodatkowe pobieranie opłaty za płatność kartą (tzw. surcharge), przeznaczonej na pokrycie kosztu ponoszonego na rzecz agenta rozliczeniowego. Ponieważ nie wszystkie aplikacje terminali mają odpowiednią funkcjonalność pozwalającą pobranie opłaty surcharge, samorządy lokalne zaczęły się ratować pobierając kwotę surcharge w gotówce, lub rezygnując (zawieszając usługę) z przyjmowania opłat kartami płatniczymi.

 

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego wspiera wszelkie zmiany przepisów, mające na celu zachęcanie konsumentów do korzystania z płatności bezgotówkowych. Bardzo duże znaczenie przywiązujemy do budowania pozytywnych doświadczeń konsumentów w obszarze płatności – mamy świadomość, że niezrozumiałe i nielogiczne wymagania zniechęcają do korzystania z płatności kartami. Do takich bez wątpienia zaliczyć można wymóg regulowania części transakcji gotówką, lub wycofanie płatności kartowych z miejsca, gdzie wcześniej były powszechnie dostępne.

 

Rozumiemy wątpliwości jednostek samorządu terytorialnego, które nie dysponując odpowiednią wykładnią Ministerstwa Finansów, interpretując zgodnie ze swoją wiedzą przepisy znowelizowanej ustawy, nie chcą ich łamać, nie stosując się do wyraźnego wymogu pobierania dodatkowej opłaty – jeżeli urządzenia, z których korzystają nie umożliwiają takiej czynności. Dlatego apelujemy do Ministerstwa Finansów o jak najszybsze zgłoszenie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu skorygowanie Ordynacji Podatkowej w zakresie obowiązku pobierania przez samorządy lokalne opłaty surcharge na rzecz dotychczas stosowanego rozwiązania, pozwalającego nie obciążać dodatkowo podatnika kosztami transakcji – pod warunkiem przyjęcia odpowiedniej uchwały przez właściwe organa samorządu. Do czasu uchwalenia kolejnej nowelizacji Ustawy podatkowej wnioskujemy o oficjalne stanowisko Ministerstwa Finansów, które umożliwiłoby samorządom lokalnym odstępowanie od pobierania opłaty surcharge, jak również jednoznaczne wskazanie sposobu określania metody liczenia opłaty surcharge.

 

Należy pamiętać, że na rynku obowiązują różne modele współpracy jednostek samorządu terytorialnego z agentami rozliczeniowymi – dlatego słuszne wydaje się pozostawienie w gestii poszczególnych samorządów decyzji o odstąpieniu od pobierania dodatkowych prowizji z tytułu płatności kartą (surcharge). Rozwiązanie takie z pewnością będzie miało pozytywny wpływ na upowszechnianie obrotu bezgotówkowego oraz budowanie przyjaznego wizerunku administracji publicznej w Polsce, a w szczególności na ograniczanie kosztów administracyjnych związanych z obsługą gotówki. Należy również podkreślić, że przedmiotowa propozycja sprzyjać będzie zmniejszeniu zaległości we wpłatach podatków i ograniczeniu konieczności ewentualnego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, czyniąc tym samym postępowanie podatkowe skuteczniejszym, ekonomicznym, a także, w zakresie wpłat dokonywanych przez podatników, mniej uciążliwym (brak konieczności wykonywania dodatkowych czynności, jak np. wizyta w banku, na poczcie czy logowanie na elektronicznym koncie bankowym).

 

 

Leave a Reply