slider3

slider2

slider1

Statut FROB

Rozdział l: Postanowienia ogólne

Rozdział l

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Fundacja pod nazwą „Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego” zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez: Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym z dnia 22 czerwca 2011 r. sporządzonym przez Notariusza Jana Jodłowskiego w Kancelarii Notarialnej w  Warszawie przy ulicy Wspólnej 35 lok. 14, Repertorium A nr 5264/2011, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, póz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

 

§2

 1. Fundacja działa pod nazwą „Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego.
 2. Fundacja może używać skrótu „FROB”.
 3. Siedzibą Fundacji jest miasto st. Warszawa.
 4. Fundacja ma osobowość prawną.
 5. Ministrem właściwym dla celów Fundacji jest minister do spraw gospodarki.

 

§3

 

 1. Terenem działania Fundacji jest Rzeczypospolita Polska i inne państwa  europejskie.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarze służącym realizacji celów wskazach w § 4.
 3. Przedmiotem działalności Fundacji  jest:
  1. Introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z),
  2. Produkcja gier i zabawek (32.40.Z),
  3. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z),
  4. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z),
  5. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z),
  6. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach  (47.65.Z)
  7. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.71.Z),
  8. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (47.89.Z),
  9. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),
  10. Wydawanie książek (58.11.Z),
  11. Wydawanie gazet (58.13.Z),
  12. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
  13. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
  14. Działalność agencji informacyjnych (63.91.Z),
  15. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z),
  16. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),
  17. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
  18. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
  19. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A),
  20. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B),
  21. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C),
  22. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D),
  23. Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
  24. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
  25. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
  26. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
  27. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),
  28. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z),
  29. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z),
  30. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z),
  31. Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (94.11.Z),
  32. Działalność organizacji profesjonalnych (94.12.Z).

Rozdział II: Cele i zasady działania Fundacji

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

 

§4

 

Fundacja podejmuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obrotu bezgotówkowego.

Celami Fundacji jest:

 

 1. Przełamywanie barier rozwoju obrotu bezgotówkowego, a w szczególności obniżenie kosztów operacyjnych prowadzenia działalności gospodarczej przez akceptantów kart płatniczych m.in. poprzez dążenie do urynkowienia i urealnienia poziomu opłat związanych z akceptacją kart płatniczych i innych bezgotówkowych form płatności.
 2. Podnoszenie świadomości i poziomu wiedzy społeczeństwa, środków masowego przekazu oraz decydentów i innych uczestników rynku odnośnie do zasad i mechanizmów funkcjonowania systemu obrotu bezgotówkowego.
 3. Aktywne włączanie akceptantów kart płatniczych w proces kształtowania rozwoju obrotu bezgotówkowego, a w szczególności promowania ich udziału w pracach różnych podmiotów i organów zainteresowanych rozwojem obrotu bezgotówkowego,
 4. Włączenie akceptantów w proces legislacyjny związany z rozwojem obrotu bezgotówkowego w Polsce, a w szczególności w proces implementacji do polskiego porządku regulacji prawnych Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych

 

§5

 

Fundacja działając na rzecz rozwoju obrotu bezgotówkowego  dąży do wprowadzenia efektywnych ekonomicznie narzędzi ułatwiających rozwój obrotu bezgotówkowego.

 

§6

 

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 

 1. Organizowanie i finansowanie:

 

  1. przedsięwzięć o charakterze informacyjnym i szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,
  2. działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:
   1. opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,
   2. opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
   3. tworzenie stron internetowych,
   4. przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym i promocyjnym.

 

 1. Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji na poziomie krajowym i międzynarodowym,
 2. Prowadzenie prac analityczno–badawczych z zakresu prawa, ekonomii, finansów, nauk społecznych i politycznych,
 3. Wspieranie podmiotów chcących przełamywać  bariery rozwoju obrotu bezgotówkowego.

Rozdział III: Majątek i dochody Fundacji

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

 

§7

 

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski oraz mienie nabyte przez Fundację.
 2. Fundusz Założycielski wynosi 2000 zł.
 3. Na działalność gospodarczą Fundacji przeznacza się majątek w wysokości 1000 zł.
 4. Majątek na działalność gospodarczą może być powiększony na mocy uchwały Komitetu Wykonawczego.

 

§8

 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§9

 

 1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
  1. darowizn, spadków i zapisów,
  2. subwencji i dotacji,
  3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  4. odsetek od lokat kapitałowych,
  5. działalności gospodarczej.

 

 1. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

Rozdział IV: Organy Fundacji

Rozdział IV

Organy Fundacji

 

§10

 

 1. Organami Fundacji są:
  1. Rada Fundacji,
  2. Komitet Wykonawczy
  3. Zarząd Fundacji.

 

 1. Nie można równocześnie posiadać mandatu członka więcej niż jednego organu Fundacji.
 2. Sprawowanie funkcji w organach Fundacji jest oparte na społecznej pracy członków. Nie dotyczy to Zarządu Fundacji.

Rozdział V: Likwidacja Fundacji

Rozdział V

Likwidacja Fundacji

 

§14

 

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 

§15

 

 1. Proces likwidacji Fundacji rozpoczyna się podjęciem przez Komitet Wykonawczy uchwały o likwidacji po wyrażeniu opinii przez Radę Fundacji.
 2. Postanawiając o postawieniu Fundacji w stan likwidacji, Komitet Wykonawczy wyznacza likwidatora lub likwidatorów, którymi mogą być dotychczasowi członkowie Zarządu Fundacji.
 3. Rada Fundacji może odwołać likwidatora i powołać na jego miejsce innego.
 4. Otwarcie likwidacji należy zgłosić do sądu rejestrowego.

 

§16

 

 1. Likwidator (likwidatorzy) Fundacji powinni zakończyć bieżące sprawy Fundacji, ściągnąć wierzytelności i wypełnić zobowiązania Fundacji. Nowe zobowiązania mogą oni zaciągać tylko wówczas, gdy jest to konieczne do zakończenia bieżących spraw Fundacji.
 2. Likwidator (likwidatorzy) powinni ogłosić o otwarciu likwidacji Fundacji wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie 1 miesiąca.
 3. Likwidator (likwidatorzy) sporządzają bilans otwarcia likwidacji, a po przeprowadzeniu likwidacji – bilans jej zamknięcia. Bilanse te przedstawiane są do zatwierdzenia.
 4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na cele zbieżne z celami Fundacji. Szczegółową uchwałę w tym zakresie podejmuje Komitet Wykonawczy po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.

Rozdział VI: Postanowienia końcowe

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§17

 

 1. W sprawach nieuregulowanych mają odpowiednie zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 2. Do ustania mandatu w organach Fundacji mają odpowiednie zastosowanie przepisy KSH o organach spółki z o. o.
 3. Powołuje się pierwszą Radę Fundacji w składzie:
  • Maria Andrzej Faliński
  • Aleksander Pietyra
  • Halina Pupacz
  • Leszek Wieciech