slider3

slider2

slider1

Partnerzy FROB

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego jest rzecznikiem środowiska biznesu hotelowego i gastronomicznego w kontakcie z administracją państwową na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz na szczeblu Unii Europejskiej. Lobbuje na rzecz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi życia gospodarczego, w tym szczególnie hotelarstwa i gastronomii, jak również wspiera inicjatywy gospodarcze podejmowane przez jej członków.

Polska Izba Paliw Płynnych jest organizacją samorządu gospodarczego. Została powołana w 1991 roku przez przedsiębiorców polskiego, prywatnego sektora paliwowego. Obecnie zrzesza ponad 300 firm operujących w różnych segmentach rynku paliw, głównie w handlu detalicznym i hurtowym. Członkami Izby są także usługodawcy, dostawcy urządzeń, projektanci oraz rzeczoznawcy współpracujący z branżą paliwową.

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji jest związkiem pracodawców zrzeszającym firmy detaliczne i dystrybucyjne. Za swój cel nadrzędny uważa reprezentowanie interesów swoich członków wobec organów władzy publicznej i innych organizacji reprezentujących środowiska gospodarcze konsumenckie. Działa na rzecz ochrony wolnej konkurencji i swobodnego dostępu do rynku wszystkich podmiotów gospodarczych w Polsce.

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) powstała w 1995 roku. Jednym z najważniejszych celów POPiHN jest zrównoważone tworzenie i kształtowanie konkurencyjnego rynku paliwowego w Polsce, między innymi poprzez podejmowanie działań na rzecz wprowadzenia zgodnych z prawem Unii Europejskiej zasad prowadzenia działalności gospodarczej oraz równych praw dla wszystkich uczestników polskiego rynku paliwowego.