slider3

slider2

slider1

Cele działalności

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, zgodnie ze swoim Statutem, jako główny cel postawiła sobie konsekwentne zwiększanie świadomości społecznej w zakresie obrotu bezgotówkowego. Za kluczowe dla rozwoju tej idei w Polsce FROB uważa:

  • Podejmowanie działań na rzecz systematycznej obniżki prowizji kartowych (interchange fee), które dziś należą do najwyższych w Europie
    Skutkiem nieuzasadnionego przenoszenia ciężaru finansowania obrotu kartowego na przedsiębiorców jest istotne ograniczenie rozwoju obrotu bezgotówkowego. Wysokie koszty obsługi transakcji zniechęcają przedsiębiorców do instalacji terminali płatniczych i przyjmowania płatności kartą, przez co konsumenci mają ograniczoną możliwość korzystanie z tej usługi.FROB aktywnie uczestniczy w dialogu z przedstawicielami administracji rządowej, instytucjami nadzoru finansowego, Sejmu i Senatu RP, m.in. celem usunięcia barier regulacyjnych i wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach.
  • Realizację inicjatyw o charakterze informacyjnym oraz edukacyjnym, celem minimalizacji barier rozwoju obrotu bezgotówkowego i popularyzacji korzyści wynikających z jego upowszechnienia dla wszystkich uczestników rynku

W obecnej sytuacji w Polsce przedsiębiorcy muszą zmierzyć się z nadmiernie wysokimi obciążeniami finansowymi związanymi z akceptacją kart płatniczych, konsumenci mają ograniczone możliwości wykorzystywania nowoczesnych instrumentów płatniczych z uwagi na małą liczbę punktów je akceptujących, a Skarb Państwa ponosi wysokie koszty związane z emisją i zarządzaniem obiegiem pieniądza. W celu jak najpełniejszego uwzględnienia w promocji obrotu bezgotówkowego w Polsce potrzeb zróżnicowanych grup interesariuszy FROB współpracuje z przedstawicielami środków masowego przekazu, organizacjami konsumenckimi i organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców.

  • Aktywne włączanie akceptantów kart płatniczych w proces kształtowania systemu obrotu bezgotówkowego

Przyjmowanie gotówki przez właścicieli punktów handlowo-usługowych jest dziś w Polsce znacznie tańsze niż akceptacja kart płatniczych – szacunkowo gotówka kosztuje  ich 0,3-0,6 proc. wartości transakcji (m.in. koszt przechowywania gotówki, konwoju, wpłaty na rachunek bankowy), podczas gdy przyjęcie płatności bezgotówkowej to koszt ok. 1,6.-2,0 proc. wartości transakcji. Przy tak dużych dysproporcjach akceptacja kart przez przedsiębiorców bywa nieopłacalna. Założeniem FROB jest promowanie uczestnictwa akceptantów kart, obecnych i potencjalnych, w pracach różnych podmiotów i instytucji zaangażowanych w rozwój obrotu bezgotówkowego.